برای ارسال پیام اعلام آمادگی، ورود به سایت الزامی است.