همراهی

نجات دادن یک حیوان خانگی دنیا را تغییر نمی دهد، ولی قطعا دنیای آن حیوان خانگی را تغییر می دهد.
border-info-b