Adorable /əˈdɔːrəbəl/ adj

دلپذیر ، زیبا

چیزی که دوست داشتنی و با نمک است

Allergic /əˈlɜːdʒɪk $ -ɜːr-/ adj

مبتلا به آلرژی

واکنش به چیزی که اغلب شامل عطسه می شود

Bark /bɑːk $ bɑːrk/ noun

واق واق

صدایی که سگ ایجاد می کند

Bite /baɪt/ verb

گاز گرفتن ، دندان گرفتن

استفاده از دهان و دندان برای نگهداشتن چیزی یا کسی

Bowl /bəʊl $ boʊl/ noun

کاسه

چیزی که حیوان در آن آب می نوشد یا غذا می خورد

Breed /briːd/ noun

نوع ، گونه ، نژاد

نوع به خصوصی از حیوان ، برای مثال نژادهای متفاوت زیادی از سگ وجود دارد

Cage /keɪdʒ/ noun

قفس

ساختار ساخته شده از میله های فلزی که برای نگهداشتن حیوانات در داخل آن استفاده می شود

Canary /kəˈneəri $ -ˈneri/ noun

قناری

پرنده کوچک زرد رنگی که آواز زیبایی می خواند

Canine teeth /ˈkeɪnaɪn, ˈkæ- $ ˈkeɪ-/ /tiːθ/ noun

دندان نیش

دندان های تیز و بلندی که برخی حیوانات دارند

Chirp /tʃɜːp $ tʃɜːrp/ noun

جیک جیک

صدایی که یک پرنده ایجاد می کند

Claws /klɔː $ klɒː/ noun

ناخن ، سر پنجه

بخش تیز و منحنی پاهای حیوانات و پرندگان

Collar /ˈkɒlə $ ˈkɑːlər/ noun

قلاده

نوار دور گردن حیوان که برای وصل کردن مهار استفاده می شود

Crawl /krɔːl $ krɒːl/ verb

خزیدن

به آرامی حرکت کردن

Donkey /ˈdɒŋki $ ˈdɑːŋki/ noun

خر

حیوانی که برای حمل بار استفاده می شود و اکنون به عنوان حیوان خانگی هم نگهداری می شود

Edible Vaccine /ˈedəbəl/ /ˈvæksiːn $ vækˈsiːn/ noun

واکسن خوراکی

واکسنی که به صورت قطره در دهان چکانده می شود

Feather /ˈfeðə $ -ər/ noun

پر

پوشاننده بدن پرنده

Fetch /fetʃ/ noun

بازی بگیر و بیار

بازی جهت بازی کردن با سگ که در آن شخصی چیزی را پرتاب می کند و سگ آن را بر می گرداند

Food bowl /fuːd/ /bəʊl $ boʊl/ noun

ظرف غذا

ظرفی برای غذای حیوان

Friendly /ˈfrendli/ adj

دوستانه ، صمیمانه

حیواناتی که انسان را دوست دارند

Fur /fɜː $ fɜːr/ noun

مو ، کرک

مویی که بسیاری از گونه های حیوانات را پوشش می دهد

Gecko /ˈɡekəʊ $ -koʊ/ noun

مارمولک خانگی

خزنده ای با پاهای چسبناکی که می تواند از دیوارها بالا برود

Gerbil /ˈdʒɜːbəl $ ˈdʒɜːr-/ noun

موش صحرایی

حیوانی کوچک با دمی پر مو و بلند که می جهد

Gold fish /ˈɡəʊldˌfɪʃ $ ˈɡoʊld-/ noun

ماهی طلایی ، ماهی قرمز

ماهی به رنگ های زرد ، نارنجی ، طلایی

Groom /ɡruːm, ɡrʊm/ verb

تمیز و آراسته کردن

مراقبت از موی حیوانات تا آن ها زیبا و تمیزبه نظر برسند

Groomer /ɡruːmer, ɡrʊmer/ noun

تمیز و آراسته کننده

کسی که موی حیوانات را کوتاه کرده و آن ها را تمیز و زیبا می کند

Guinea pig /ɡɪni pɪɡ/ noun

خوکچه هندی

حیوان کوچک پر مو که دم خیلی کوتاهی دارد

Hamster /ˈhæmstə $ -ər/ noun

همستر

حیوان کوچکی که غذا را در گونه هایش جمع می کند

Hedgehog /ˈhedʒhɒɡ $ -hɑːɡ, -hɒːɡ/ noun

جوجه تیغی

حیوان کوچکی که از تیغ پوشیده شده است

Hops /hɒp $ hɑːp/ verb

جست و خیز کردن

استفاده از جهش های کوچک به جای راه رفتن

ID tag /ɪd tæɡ/ noun

پلاک هویت

چیزی که به قلاده وصل شده و حاوی اطلاعاتی درباره صاحب حیوان می باشد

Iguana /ɪˈɡwɑːnə/ noun

ایگوانا

از انواع بزمجه های جنس بومی نواحی حاره ای امریکا

Junior /ˈdʒuːniə $ -ər/ noun,adj

سن بین ۲ تا ۱۰ ماهگی

معمولاً در مورد سگ ها ، به خاطر رشد سریع تا ۱ سالگی ، برای سن ۲ تا ۱۰ ماهگی استفاده می شود

Kennel /ˈkenl/ noun

خانه ای کوچک برای سگ

Kitten /ˈkɪtn/ noun

بچه گربه

Lead /liːd/ noun

بند قلاده

طناب یا دیگر انواع آن که برای جلوگیری از دویدن و فرار کردن حیوان ، معمولاً سگ ، استفاده می شود

Leash /liːʃ/ noun

بند قلاده

طناب یا دیگر انواع آن که برای جلوگیری از دویدن و فرار کردن حیوان ، معمولاً سگ ، استفاده می شود

Lizard /ˈlɪzəd $ -ərd/ noun

مارمولک

خزنده ای با دم بلند

Meow /miˈaʊ/ noun

میو

صدایی که گربه ایجاد می کند

Microchip /ˈmaɪkrəʊˌtʃɪp $ -kroʊ-/ noun

ریز تراشه

وسیله ای کوچک که زیر پوست حیوان جهت تشخیص هویت او قرار می گیرد

Nail clipper /neɪl ˈklɪpə $ -ər/ noun

ناخن گیر

پنجه ی سگ ها ، گربه ها ، جوندگان و غیره دارای ناخن بوده که نیازمند کوتاه کردن دوره ای است

Obedient /əˈbiːdiənt/ adj

فرمان بردار

سگ ها باید از ابتدا تحت آموزش های فرمان برداری قرار بگیرند

Parrot /ˈpærət/ noun

طوطی

نوعی پرنده ی رنگارنگ که می تواند بیان کلماتی را یاد بگیرد

Pet owner /pet ˈəʊnə $ ˈoʊnər/ noun

صاحب حیوان خانگی

کسی که مراقب حیوان خانگی است و برای او اهمیت قائل است

Pet shop /pet ʃɒp $ ʃɑːp/ noun

پت شاپ

فروشگاهی که در آن حیوانات خانگی و تجهیزات آن را می توان خرید

Pet /pet/ noun

حیوان خانگی

حیوانی که توسط شخصی به عنوان دوست نگهداری می شود

Pigeon /ˈpɪdʒɪn/ noun

کبوتر

نوعی پرنده که می توان به عنوان حیوان خانگی نگهداشت و سابقاً در مسابقات شرکت داده می شد

Playful /ˈpleɪfəl/ adj

بازیگوش

حیوانی که تفریح با مردم را دوست دارد

Puppy /ˈpʌpi/ noun

توله سگ

Purr /pɜː $ pɜːr/ noun

خر خر

صدایی که گربه در زمان خوشحالی ایجاد می کند

Quick /kwɪk/ adj

چابک

حیوانی که به سرعت جا به جا می شود

Rat /ræt/ noun

خرموش

حیوانی به نسبت کوچک با بینی نوک تیز و دمی دراز که بزرگتر از موش می باشد

Reptile /ˈreptaɪl $ ˈreptl/ noun

خزنده

حیوان خونسرد مانند مار ، مارمولک خانگی یا مارمولک

Scale /skeɪl/ noun

فلس

پوششی سخت که روی برخی خزندگان مانند مارها پیدا می شود

Slither /ˈslɪðə $ -ər/ verb

خزیدن

طریقه حرکت مار

Snake /sneɪk/ noun

مار

خزنده ای که دست و پا ندارد

Stroke /strəʊk $ stroʊk/ verb

نوازش کردن

استفاده از دست برای نوازش حیوانات دارای پوشش مو

Tail /teɪl/ noun

دم

قسمت باریک و انتهایی بدن حیوانات که بلند یا کوتاه و باریک یا پوشیده از مو است

Tank /tæŋk/ noun

ظرفی برای نگهداری از ماهی ، تنگ

Teeth /tiːθ/ noun

دندان ها

قسمت های سخت و سفید دهان که برای جویدن استفاده می شود

To pet /tə; before vowels tʊ; strong tuː pet/ verb

نوازش کردن

استفاده از دست برای نوازش حیوانات دارای پوشش مو

Treat /triːt/ noun

تشویقی

خوراکی به خصوص برای حیوانات خانگی

Undercoat /ˈʌndəkəʊt $ -dərkoʊt/ noun

زیر پوشش

زیر پوشش مویی بدن حیوانات خانگی

Vet (Veterinarian) /vet/ /ˌvetərəˈneəriən $ – ˈner-/ noun

دامپزشک

شخصی که مراقب حیوانات مریض و آسیب دیده می باشد

Wag /wæɡ/ verb

تکان دادن

حرکت دادن دم از طرفی به طرف دیگر

Walk /wɔːk $ wɒːk/ verb

راه رفتن ، پیاده روی کردن

بردن حیوان خانگی ، به طور عمده سگ ، برای ورزش کردن

Whiskers /ˈwɪskə $ -ər/ noun

سبیل

موهای بلند و کلفتی که بر روی گونه حیوان خانگی رشد می کند

X-Ray /ˈeks reɪ/ noun

پرتوی ایکس

روشی برای عکس برداری از داخل بدن حیوان خانگی

Yeast /jiːst/ noun

مخمر

ماده ای مفید برای پوست و درخشش موهای حیوان خانگی

Zip Lock /zɪp lɒk $ lɑːk/ noun

کیسه پلاستیکی زیپ دار

جهت نگهداری بهتر از غذای حیوانات بعد از باز کردن بسته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *