واژه نامه

 Adorable /əˈdɔːrəbəl/ adj

دلپذیر ، زیبا

چیزی که دوست داشتنی و با نمک است

Allergic /əˈlɜːdʒɪk $ -ɜːr-/ adj

مبتلا به آلرژی

واکنش به چیزی که اغلب شامل عطسه می شود

Bark /bɑːk $ bɑːrk/ noun

واق واق

صدایی که سگ ایجاد می کند

Bite /baɪt/ verb

گاز گرفتن ، دندان گرفتن

استفاده از دهان و دندان برای نگهداشتن چیزی یا کسی

Bowl /bəʊl $ boʊl/ noun

کاسه

چیزی که حیوان در آن آب می نوشد یا غذا می خورد

Breed /briːd/ noun

نوع ، گونه ، نژاد

نوع به خصوصی از حیوان ، برای مثال نژادهای متفاوت زیادی از سگ وجود دارد

Cage /keɪdʒ/ noun

قفس

ساختار ساخته شده از میله های فلزی که برای نگهداشتن حیوانات در داخل آن استفاده می شود

Canary /kəˈneəri $ -ˈneri/ noun

قناری

پرنده کوچک زرد رنگی که آواز زیبایی می خواند

Canine teeth /ˈkeɪnaɪn, ˈkæ- $ ˈkeɪ-/ /tiːθ/ noun

دندان نیش

دندان های تیز و بلندی که برخی حیوانات دارند

Chirp /tʃɜːp $ tʃɜːrp/ noun

جیک جیک

صدایی که یک پرنده ایجاد می کند

Claws /klɔː $ klɒː/ noun

ناخن ، سر پنجه

بخش تیز و منحنی پاهای حیوانات و پرندگان

Collar /ˈkɒlə $ ˈkɑːlər/ noun

قلاده

نوار دور گردن حیوان که برای وصل کردن مهار استفاده می شود

Crawl /krɔːl $ krɒːl/ verb

خزیدن

به آرامی حرکت کردن

Donkey /ˈdɒŋki $ ˈdɑːŋki/ noun

خر

حیوانی که برای حمل بار استفاده می شود و اکنون به عنوان حیوان خانگی هم نگهداری می شود

Edible Vaccine /ˈedəbəl/ /ˈvæksiːn $ vækˈsiːn/ noun

واکسن خوراکی

واکسنی که به صورت قطره در دهان چکانده می شود

Feather /ˈfeðə $ -ər/ noun

پر

پوشاننده بدن پرنده

Fetch /fetʃ/ noun

بازی بگیر و بیار

بازی جهت بازی کردن با سگ که در آن شخصی چیزی را پرتاب می کند و سگ آن را بر می گرداند

Food bowl /fuːd/ /bəʊl $ boʊl/ noun

ظرف غذا

ظرفی برای غذای حیوان

Friendly /ˈfrendli/ adj

دوستانه ، صمیمانه

حیواناتی که انسان را دوست دارند

Fur /fɜː $ fɜːr/ noun

مو ، کرک

مویی که بسیاری از گونه های حیوانات را پوشش می دهد

Gecko /ˈɡekəʊ $ -koʊ/ noun

مارمولک خانگی

خزنده ای با پاهای چسبناکی که می تواند از دیوارها بالا برود

Gerbil /ˈdʒɜːbəl $ ˈdʒɜːr-/ noun

موش صحرایی

حیوانی کوچک با دمی پر مو و بلند که می جهد

Gold fish /ˈɡəʊldˌfɪʃ $ ˈɡoʊld-/ noun

ماهی طلایی ، ماهی قرمز

ماهی به رنگ های زرد ، نارنجی ، طلایی

Groom /ɡruːm, ɡrʊm/ verb

تمیز و آراسته کردن

مراقبت از موی حیوانات تا آن ها زیبا و تمیزبه نظر برسند

Groomer /ɡruːmer, ɡrʊmer/ noun

تمیز و آراسته کننده

کسی که موی حیوانات را کوتاه کرده و آن ها را تمیز و زیبا می کند

Guinea pig /ɡɪni pɪɡ/ noun

خوکچه هندی

حیوان کوچک پر مو که دم خیلی کوتاهی دارد

Hamster /ˈhæmstə $ -ər/ noun

همستر

حیوان کوچکی که غذا را در گونه هایش جمع می کند

Hedgehog /ˈhedʒhɒɡ $ -hɑːɡ, -hɒːɡ/ noun

جوجه تیغی

حیوان کوچکی که از تیغ پوشیده شده است

Hops /hɒp $ hɑːp/ verb

جست و خیز کردن

استفاده از جهش های کوچک به جای راه رفتن

ID tag /ɪd tæɡ/ noun

پلاک هویت

چیزی که به قلاده وصل شده و حاوی اطلاعاتی درباره صاحب حیوان می باشد

Iguana