علم مطالعه خون و ارگان های سازنده خون و بیماری های خونی است. در این زمینه پس از تشخیص اختلالات خونی همانند کم خونی ها، غلظت خون ، بد خیمی ، هموفیلی و … اقدام درمانی شروع خواهد شد.

یکی از مهمترین و پر کاربردترین آزمایش های هماتولوژی CBC (Complete Blood Count) یا شمارش خون کامل بوده که بر روی خون کامل حاوی EDTA (لخته نشده) انجام می شود. در این آزمایش حضور یا عدم حضور کم خونی، نوع کم خونی، غلظت خون، عفونت، بد خیمی های خونی و مشکلات پلاکتی بررسی می شود.

از سایر آزمایش های هماتولوژی می توان به آزمایش گاز های خونی (Blood Gases) و آزمایش های انعقادی همانند PT , PTT اشاره نمود. برای هر آزمایش نیاز به ماده ضد انعقاد انتخابی است. جهت انجام آزمایش گاز خون بهترین ماده ضد انعقادی هپارین و برای آزمایش های انعقادی و ESR بهترین ماده سیترات سدیم %3.2 است.

آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه 1:

منطقه 2:

منطقه 3: آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما بیمارستان پیمان کلینیک پرشین پت – کلینیک اکسیر بیمارستان شبانه روزی ققنوسبیمارستان نوید

منطقه 4:

منطقه 5:

منطقه 6:

در این بخش با اندازه گیری فاکتورهای مختلف در سرم یا پلاسمای خون، به بررسی سلامت ارگان های متفاوت می پردازیم. به عنوان مثال اندازه گیری قند برای تائید و یا مانیتورینگ دیابت، اوره و کراتین برای سلامت کلیه، اندازه گیری فعالیت آنزیم های کبدی برای سلامت کبد و … می باشد.

آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه 1:

منطقه 2:

منطقه 3: آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما بیمارستان پیمان کلینیک پرشین پت – کلینیک اکسیر بیمارستان شبانه روزی ققنوسبیمارستان نوید

منطقه 4:

منطقه 5:

منطقه 6:

ادرار حاصل عملکرد تسویه کلیه ها بر روی خون می باشد و حاوی مواد دفعی است. آنالیز ادرار مجموعه آزمایش هایی است که بر روی ادرار صورت می گیرد و حاوی برخی از اطلاعات در جهت تشخیص بیماری سیستمیک مثل دیابت رکتوز، بیماری های کلیوی مثل نارسایی کلیوی، پروتئین اوریا و عفونت و یا بیماری های مجاری تحتان کلیه همانند عفونت ها و سنگ هاست.

آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه 1:

منطقه 2:

منطقه 3: آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما بیمارستان پیمان کلینیک پرشین پت – کلینیک اکسیر بیمارستان شبانه روزی ققنوس

منطقه 4:

منطقه 5:

منطقه 6: 

مجموعه آزمایش هایی که بر روی مایعات و بافت های بدن در جهت تشخیص عوامل میکروبی در بخش آزمایش های میکروبی صورت می گیرد. این آزمایش ها با تکنیک های مختلفی از جمله کشت، مطالعه مستقیم و PCR انجام می شود.

آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما