علم مطالعه خون و ارگان های سازنده خون و بیماری های خونی است. در این زمینه پس از تشخیص اختلالات خونی همانند کم خونی ها، غلظت خون ، بد خیمی ، هموفیلی و … اقدام درمانی شروع خواهد شد.

یکی از مهمترین و پر کاربردترین آزمایش های هماتولوژی CBC (Complete Blood Count) یا شمارش خون کامل بوده که بر روی خون کامل حاوی EDTA (لخته نشده) انجام می شود. در این آزمایش حضور یا عدم حضور کم خونی، نوع کم خونی، غلظت خون، عفونت، بد خیمی های خونی و مشکلات پلاکتی بررسی می شود.

از سایر آزمایش های هماتولوژی می توان به آزمایش گاز های خونی (Blood Gases) و آزمایش های انعقادی همانند PT , PTT اشاره نمود. برای هر آزمایش نیاز به ماده ضد انعقاد انتخابی است. جهت انجام آزمایش گاز خون بهترین ماده ضد انعقادی هپارین و برای آزمایش های انعقادی و ESR بهترین ماده سیترات سدیم %3.2 است.

آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه 1:

منطقه 2:

منطقه 3: آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما بیمارستان پیمان کلینیک پرشین پت – کلینیک اکسیر بیمارستان شبانه روزی ققنوسبیمارستان نوید

منطقه 4:

منطقه 5:

منطقه 6:

در این بخش با اندازه گیری فاکتورهای مختلف در سرم یا پلاسمای خون، به بررسی سلامت ارگان های متفاوت می پردازیم. به عنوان مثال اندازه گیری قند برای تائید و یا مانیتورینگ دیابت، اوره و کراتین برای سلامت کلیه، اندازه گیری فعالیت آنزیم های کبدی برای سلامت کبد و … می باشد.

آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه 1:

منطقه 2:

منطقه 3: آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما بیمارستان پیمان کلینیک پرشین پت – کلینیک اکسیر بیمارستان شبانه روزی ققنوسبیمارستان نوید

منطقه 4:

منطقه 5:

منطقه 6:

ادرار حاصل عملکرد تسویه کلیه ها بر روی خون می باشد و حاوی مواد دفعی است. آنالیز ادرار مجموعه آزمایش هایی است که بر روی ادرار صورت می گیرد و حاوی برخی از اطلاعات در جهت تشخیص بیماری سیستمیک مثل دیابت رکتوز، بیماری های کلیوی مثل نارسایی کلیوی، پروتئین اوریا و عفونت و یا بیماری های مجاری تحتان کلیه همانند عفونت ها و سنگ هاست.

آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه 1:

منطقه 2:

منطقه 3: آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما بیمارستان پیمان کلینیک پرشین پت – کلینیک اکسیر بیمارستان شبانه روزی ققنوس

منطقه 4:

منطقه 5:

منطقه 6: 

مجموعه آزمایش هایی که بر روی مایعات و بافت های بدن در جهت تشخیص عوامل میکروبی در بخش آزمایش های میکروبی صورت می گیرد. این آزمایش ها با تکنیک های مختلفی از جمله کشت، مطالعه مستقیم و PCR انجام می شود.

آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه 1:

منطقه 2:

منطقه 3: آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما بیمارستان پیمان کلینیک پرشین پت – کلینیک اکسیر بیمارستان شبانه روزی ققنوس

منطقه 4:

منطقه 5:

منطقه 6:

سایتولوژی یک ارزیابی سریع و مفید در نمونه های اخذ شده از مایعات و بافت های بدن جهت تشخیص انواعی از اختلالات عفونی، تشخیص برخی پروسه های فیزیولوژیک همانند تعیین دوره های فحلی در حیوانات خانگی ماده می باشد.

آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه 1:

منطقه 2:

منطقه 3: آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما بیمارستان پیمان کلینیک پرشین پت – کلینیک اکسیر بیمارستان شبانه روزی ققنوس

منطقه 4:

منطقه 5:

منطقه 6:

جهت بررسی غدد درون ریز (تیروئید، پانکراس، غدد جنسی، غده آدرنال) برای ارزیابی فعالیت های فیزیولوژیک و پاتولوژیک مورد استفاده قرار می گیرد.

آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه 1:

منطقه 2:

منطقه 3: آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما بیمارستان پیمان کلینیک پرشین پت – کلینیک اکسیر بیمارستان شبانه روزی ققنوس

منطقه 4:

منطقه 5:

منطقه 6:

مهم ترین الکترو لیت های مورد اندازه گیری شامل سدیم، کلر و پتاسیم است که نه تنها در تشخیص برخی بیماری ها مهم است؛ بلکه در فرایند های درمانی همانند مایع درمانی مناسب و پاسخ به درمان مهم می باشد.

آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه 1:

منطقه 2:

منطقه 3: آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما بیمارستان پیمان کلینیک پرشین پت – کلینیک اکسیر بیمارستان شبانه روزی ققنوس

منطقه 4:

منطقه 5:

منطقه 6:

جهت تشخیص قطعی برخی ضایعات بافتی از جمله بیماری ها، پس از برداشت بافت اقدام به مطالعه پاتولوژی با انواعی از رنگ آمیزی های عمومی و اختصاصی می شود.

آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه 1:

منطقه 2:

منطقه 3: آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما بیمارستان پیمان کلینیک پرشین پت – کلینیک اکسیر بیمارستان شبانه روزی ققنوس

منطقه 4:

منطقه 5:

منطقه 6:

سرولوژی علم مطالعه سرم خون و مایعات بدن با هدف جستجو و تشخیص آنتی بادی ها می باشد. این آنتی بادی ها ممکن است بر علیه اجرام عفونی، پروتئین های خارجی و یا بر علیه پروتئین های داخلی و خودی در پروسه بیماری های خودایمن ساخته شده باشند؛ بنابراین از اهداف مهم در سرولوژی تشخیص عفونت ها، بیماری های خودایمن و نیز تعیین گروه های خونی می باشد.

تست های سرولوژی قابل انجام:

Toxoplasmosis

Leishmaniasis

Distemper

FeLV

FIV

آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه 1:

منطقه 2:

منطقه 3: آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما بیمارستان پیمان کلینیک پرشین پت – کلینیک اکسیر بیمارستان شبانه روزی ققنوس

منطقه 4:

منطقه 5:

منطقه 6:

درماتوفیت ها، قارچ هایی هستند که پوست و ضمائم آن را همانند مو و ناخن درگیر  می کنند. با روش های مستقیم و نیز کشت می توان به تشخیص درماتوفیتوزیس اقدام نمود.

آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه 1:

منطقه 2:

منطقه 3: آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما بیمارستان پیمان بیمارستان شبانه روزی ققنوس

منطقه 4:

منطقه 5:

منطقه 6:

انگل های خارجی انواعی از جرب ها، کنه ها، شپش ها و … هستند که سطح خارجی بدن را درگیر می کنند و باعث خارش، ریزش مو، قرمزی مو، خونخواری، کم خونی و تنش های حساسیتی و انتقال عفونت به میزبان می شوند.

آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه 1:

منطقه 2:

منطقه 3: آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما بیمارستان پیمان بیمارستان شبانه روزی ققنوس

منطقه 4:

منطقه 5:

منطقه 6:

واژه بیومارکر (یا همان نشانگر زیستی) برای نخستین بار توسط مؤسسه ملی بهداشت آمریکا در سال 1980 بکار برده شد. یک نشانگر زیستی شاخص قابل اندازه گیری برای تشخیص وجود یک بیماری است که گاهی شدت بیماری را نیز نشان می دهد. یک نشانگر زیستی می تواند یک ابزار برای بررسی سلامت یک ارگان یا به عنوان یک مارکر برای تشخیص و ردیابی یک بیماری خاص باشد.

یک بیومارکر می تواند یک نوع مولکول، یا نوعی سلول خاص، یک ژن، محصول ژن، یک آنزیم و یا یک هورمون باشد.

آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه 1:

منطقه 2:

منطقه 3: آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما

منطقه 4:

منطقه 5:

منطقه 6:

مجموعه غدد درون ریز یا سیستم اندوکراین در بدن شامل انواع غدد ترشحی هستند که محصولات ترشحی خود را تحت عنوان هورمون به داخل گردش خون ریخته و نقش مهمی در تنظیم متابولیسم بدن دارند.

از این غدد می توان به هیپوتالاموس، هیپوفیز، پینه آل، تیروئید، پاراتیروئید و بخش درون ریز پانکراس و آدرنال اشاره نمود.

آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه 1:

منطقه 2:

منطقه 3: آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما بیمارستان پیمان

منطقه 4:

منطقه 5:

منطقه 6:

به مجموع فعل و انفعالاتی که در بدن صورت می گیرد که سبب ایجاد خون بندی و جلوگیری از اتلاف خون در زمان جراحت و نیز جلوگیری از ایجاد لخته در عروق در زمان سلامت عروق می شود، اصطلاحاً هموستاز گفته می شود. در ایجاد هموستاز اندوتلیال عروق، سلول ها و پلاکت خون و پروتئین های انعقادی نقش مهمی دارند.

پروتئین های تیم انعقادی مجموعه ای از چند پروتئین بوده که سبب ایجاد لخته در زمان خونریزی و نیز کنترل و نیز لخته می شوند.

آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه 1:

منطقه 2:

منطقه 3: آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما بیمارستان پیمان کلینیک پرشین پت – کلینیک اکسیر بیمارستان شبانه روزی ققنوس

منطقه 4:

منطقه 5:

منطقه 6:

محور کلی 4 دسته ریز مغذی ضروری برای سلامت و حفظ عملکرد طبیعی در کانال های بدن وجود دارد که شامل:

ویتامین ها، مینرال، اسیدهای چرب ضروری و اسیدهای آمینه ضروری است.

ویتامین ها مولکول های ژرماتیکی هستند که جهت انجام بسیاری از روندهای متابولیکی بدن ضروری می باشد. ویتامین ها به دو دسته ویتامین های محلول در آب شامل ویتامین C و ویتامین های گروه B1، B2، B3، B5، B6، B12، B و اسید فولیک و B9 و  ویتامین های محلول در چربی (A، D، E، K) تقسیم می شوند.

مینرال ها مواد کانی هستند که بری حفظ سلامتی بسیاری از ارگان ها و عملکرد صحیح آن ها از جمله استخوان، عضله، قلب، مغز و نیز برای عملکرد بسیاری از آنزیم ها و هورمون ها ضروری هستند. به طور کلی بر حسب میزان نیاز به مینرال یا مواد معدنی،  مینرال ها به دو دسته ماکرومینرال و  trace مینرال تقسیم می شوند. ماکرو مینرال ها شامل کلسیم، فسفر، منیزیم، سدیم، پتاسیم، کلر و سولفور بوده و trace مینرال ها شامل آهن، منگنز، مس، روی، ید، کبالت، فلوراید و سلنیم است.

آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه 1:

منطقه 2:

منطقه 3: آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما

منطقه 4:

منطقه 5:

منطقه 6:

جهت بررسی یک ارگان خاص و یا تشخیص یک بیماری خاص گاهاً نیاز به بررسی یک بیومارکر اختصاصی می باشد. بیومارکرهای قلبی همان