مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه ۱:

منطقه ۲:

منطقه ۳: بیمارستان پیمان کلینیک دکتر افروزی کلینیک اکسیر  بیمارستان شبانه روزی ققنوس بیمارستان نوید

منطقه ۴:

منطقه ۵:

منطقه ۶:

آرشیو دیجیتالی عکس ها و امکان ارائه روی لوح فشرده

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه ۱:

منطقه ۲:

منطقه ۳: بیمارستان پیمان کلینیک دکتر افروزی بیمارستان شبانه روزی ققنوس

منطقه ۴:

منطقه ۵:

منطقه ۶:

برای بررسی انواع شکستگی ها و دررفتگی ها مورد استفاده قرار می گیرد

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه ۱:

منطقه ۲:

منطقه ۳: بیمارستان پیمان کلینیک دکتر افروزی کلینیک اکسیر بیمارستان شبانه روزی ققنوس بیمارستان نوید

منطقه ۴:

منطقه ۵:

منطقه ۶: 

بررسی وضعیت ریه ها ، قلب و همچنین اندام های موجود در محوطه شکمی مانند کبد ، معده ، روده ، طحال و …

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه ۱:

منطقه ۲:

منطقه ۳: بیمارستان پیمان کلینیک دکتر افروزی کلینیک اکسیر  بیمارستان شبانه روزی ققنوس بیمارستان نوید

منطقه ۴:

منطقه ۵:

منطقه ۶: 

ردیابی وجود برخی مواد در دستگاه گوارشی

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه ۱:

منطقه ۲:

منطقه ۳: بیمارستان پیمان بیمارستان شبانه روزی ققنوس بیمارستان نوید

منطقه ۴:

منطقه ۵:

منطقه ۶: 

عکس برداری از مثانه

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه ۱:

منطقه ۲:

منطقه ۳: بیمارستان پیمان بیمارستان نوید

منطقه ۴:

منطقه ۵:

منطقه ۶: 

میلوگرافی نوعی روش تصویربرداری پزشکی است که در آن ماده خاصی به درون مایع مغزی نخاعی که اطراف نخاع را فراگرفته تزریق می شود . تزریق در ناحیه کمر صورت گرفته و سپس از ستون مهره عکسبرداری می شود . این روش تصویربرداری برای تشخیص ضایعاتی است که به نخاع فشار وارد می کنند

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه ۱:

منطقه ۲:

منطقه ۳: بیمارستان پیمان  بیمارستان نوید

منطقه ۴:

منطقه ۵:

منطقه ۶: 

مشاهده و بررسی بافت های نرم بدن

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه ۱:

منطقه ۲:

منطقه ۳: بیمارستان پیمان بیمارستان شبانه روزی ققنوس بیمارستان نوید

منطقه ۴:

منطقه ۵:

منطقه ۶: 

بررسی جریان خون در اندام های مختلف

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه ۱:

منطقه ۲:

منطقه ۳: بیمارستان پیمان بیمارستان شبانه روزی ققنوس بیمارستان نوید

منطقه ۴:

منطقه ۵:

منطقه ۶: 

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه ۱:

منطقه ۲:

منطقه ۳:  بیمارستان نوید

منطقه ۴:

منطقه ۵:

منطقه ۶: 

بررسی عملکرد قلب و وضعیت دریچه ها و دهلیز های آن

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه ۱:

منطقه ۲:

منطقه ۳: بیمارستان پیمان بیمارستان شبانه روزی ققنوس بیمارستان نوید

منطقه ۴:

منطقه ۵:

منطقه ۶: 

با تشکر از خانم دکتر آقایی نژاد

اشتراک گذاری