کالبد شکافی سگ

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه ۱:

منطقه ۲:

منطقه ۳: بیمارستان پیمان کلینیک تخصصی ویستابیمارستان شبانه روزی ققنوس

منطقه ۴:

منطقه ۵:

منطقه ۶: 

با تشکر از خانم دکتر آقایی نژاد