میکروچیپ و صدور گواهی سگ

صدور گواهی تخصصی HD و ED برای ثبت شجره

با تشکر از خانم دکتر آقایی نژاد