کالبد شکافی دیگر حیوانات خانگی

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه ۱:

منطقه ۲:

منطقه ۳: بیمارستان پیمان کلینیک تخصصی ویستا بیمارستان شبانه روزی ققنوس

منطقه ۴:

منطقه ۵:

منطقه ۶:

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه ۱:

منطقه ۲:

منطقه ۳: بیمارستان پیمان کلینیک تخصصی ویستا

منطقه ۴:

منطقه ۵:

منطقه ۶:

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه ۱:

منطقه ۲:

منطقه ۳: بیمارستان پیمان کلینیک تخصصی ویستا

منطقه ۴:

منطقه ۵:

منطقه ۶:

با تشکر از خانم دکتر آقایی نژاد