آزمایشگاه دیگر حیوانات خانگی

علم مطالعه خون و ارگان های سازنده خون و بیماری های خونی است. در این زمینه پس از تشخیص اختلالات خونی همانند کم خونی ها، غلظت خون ، بد خیمی ، هموفیلی و … اقدام درمانی شروع خواهد شد.

یکی از مهمترین و پر کاربردترین آزمایش های هماتولوژی CBC (Complete Blood Count) یا شمارش خون کامل بوده که بر روی خون کامل حاوی EDTA (لخته نشده) انجام می شود. در این آزمایش حضور یا عدم حضور کم خونی، نوع کم خونی، غلظت خون، عفونت، بد خیمی های خونی و مشکلات پلاکتی بررسی می شود.

از سایر آزمایش های هماتولوژی می توان به آزمایش گاز های خونی (Blood Gases) و آزمایش های انعقادی همانند PT , PTT اشاره نمود. برای هر آزمایش نیاز به ماده ضد انعقاد انتخابی است. جهت انجام آزمایش گاز خون بهترین ماده ضد انعقادی هپارین و برای آزمایش های انعقادی و ESR بهترین ماده سیترات سدیم %۳.۲ است.

آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه ۱:

منطقه ۲:

منطقه ۳: آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما بیمارستان پیمان کلینیک پرشین پت  کلینیک اکسیر بیمارستان شبانه روزی ققنوس بیمارستان نوید

منطقه ۴:

منطقه ۵:

منطقه ۶:

در این بخش با اندازه گیری فاکتورهای مختلف در سرم یا پلاسمای خون، به بررسی سلامت ارگان های متفاوت می پردازیم. به عنوان مثال اندازه گیری قند برای تائید و یا مانیتورینگ دیابت، اوره و کراتین برای سلامت کلیه، اندازه گیری فعالیت آنزیم های کبدی برای سلامت کبد و … می باشد.

آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه ۱:

منطقه ۲:

منطقه ۳: آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما بیمارستان پیمان کلینیک پرشین پت  کلینیک اکسیر بیمارستان شبانه روزی ققنوس بیمارستان نوید

منطقه ۴:

منطقه ۵:

منطقه ۶:

سایتولوژی یک ارزیابی سریع و مفید در نمونه های اخذ شده از مایعات و بافت های بدن جهت تشخیص انواعی از اختلالات عفونی، تشخیص برخی پروسه های فیزیولوژیک همانند تعیین دوره های فحلی در حیوانات خانگی ماده می باشد.

آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه ۱:

منطقه ۲:

منطقه ۳: آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما بیمارستان پیمان بیمارستان شبانه روزی ققنوس

منطقه ۴:

منطقه ۵:

منطقه ۶:

درماتوفیت ها، قارچ هایی هستند که پوست و ضمائم آن را همانند مو و ناخن درگیر  می کنند. با روش های مستقیم و نیز کشت می توان به تشخیص درماتوفیتوزیس اقدام نمود.

آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه ۱:

منطقه ۲:

منطقه ۳: آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما بیمارستان پیمان بیمارستان شبانه روزی ققنوس

منطقه ۴:

منطقه ۵:

منطقه ۶:

انگل های خارجی انواعی از جرب ها، کنه ها، شپش ها و … هستند که سطح خارجی بدن را درگیر می کنند و باعث خارش، ریزش مو، قرمزی مو، خونخواری، کم خونی و تنش های حساسیتی و انتقال عفونت به میزبان می شوند.

آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه ۱:

منطقه ۲:

منطقه ۳: آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما بیمارستان پیمان بیمارستان شبانه روزی ققنوس

منطقه ۴:

منطقه ۵:

منطقه ۶:

توکسیکولوژی یا سم شناسی به مطالعه اثرات جانبی و ناخواسته مواد شیمیایی بر روی ارگانیسم زنده می پردازد. بنابراین سم شناسی ارتباط نزدیکی با بیولوژی، بیوشیمی، فارماکولوژی و پزشکی دارد.

از این موارد می توان به اندازه گیری سطح اندازه گیری سطح سرب سرم و بافت در مسمومیت با سرب اشاره نمود.

آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه ۱:

منطقه ۲:

منطقه ۳: آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما بیمارستان پیمان بیمارستان شبانه روزی ققنوس

منطقه ۴:

منطقه ۵:

منطقه ۶: