جسی بل (ID00101)

سگ

Airedale Terrier (آردل تریر)

نر

1398/01/12

عقیم نشده

مبتلا به یبوست مدیریت استرس(Calm) دیابت(Diabetic) پوست(Skin)

پوست(skin)