کمک به پناهگاه ها (نقدی) 1

کمک به واگذاری 1

کمک به عقیم سازی 1

کمک به پناهگاه(غیر نقدی) 1