پنل های پیشنهادی
آزمایش های کبد و مجاری صفراوی

CBC, ALT, AST, GGT, ALP, Total protein, Albumin

آزمایش های کلیه

CBC, Urea, Cr, Calcium, Phosphorous, Electrolytes (Na, K and Chloride)

آزمایش های مربوط به عضله

CBC, AST, CPK

آزمایش های مربوط به پانکراس

CBC, آمیلاز و لیپاز، B12

آزمایش های دیابت

گلوکز و هموگلوبین ای وان سی، آزمایش ادرار ,CBC

آزمایش های آدرنال
  • کوشینگ: UCCR ادرار، CBC, ALP، GGT، AST، ALT، LDDS، HDDS
  • آدیسون: CBC, Electrolytes (Na, K and Chloride), ACTH stimulation test, Basal cortisol
آزمایش های قلب

CBC, Urea, Cr, cTnI

آزمایش های تیروئید

CBC, ALP, TT4, Ft4

آزمایش های پاراتیروئید

CBC, Ca, Ph, PTH, ALP

چکاپ کمتر از دو سال

CBC, ALT, GGT, ALP, Urea, Creatinine, Tp, Alb, Glucose

چکاپ بیشتر از دو سال

CBC, ALT, GGT, ALP, Urea, Creatinine, Tp, Alb, Tg, Chol, Ca, Ph, TT4, Glucose

چکاپ قبل از جراحی

CBC, AST, ALT, GGT, ALP, Urea, Creatinine

حضور تب

CBC

حضور اسهال و استفراغ

CBC, ALT, AST, GGT, ALP, Amylase, Lipase, Urea, Cr, Fecal sample, Electrolytes (Na, K and Chloride)

حضور مشکلات پوستی شامل خارش و ریزش مو و قرمزی پوست

CBC, ALT, AST, GGT, ALP, Tp, Al, Skin scraping

ندول های جلدی، زیرجلدی، توده های شکمی و غیره

FNA, FNB, Impression smear

خارش گوش خارجی

حداقل دو عدد سوآپ گوش از هر گوش

زخم های دهانی

CBC, Urea, Cr

دیس اوریا، پلی اوریا، پلی دیپسیا، پولاک اوریا و هماچوریا

CBC, ALT, AST, GGT, ALP, Urea, Cr, Urinalysis

لاغری پیشرونده بدون علت مشخص در سگ

CBC, AST, ALT, GGT, ALP, Urea, Creatinine, Tp, Al, Tg, Chol, B12, Glucose, UA, Fecal sample

چاقی پیشرونده بدون علت مشخص در گربه

CBC, AST, ALT, GGT, ALP, Urea, Creatinine, Tp, Al, Tg, Chol

چاقی پیشرونده بدون علت مشخص در سگ

CBC, AST, ALT, GGT, ALP, Urea, Creatinine, Tp, Al, Tg, Chol, TT4, FT4

لاغری پیشرونده بدون علت مشخص در گربه

CBC,  AST, ALT, GGT, ALP, Urea, Creatinine, Tp, Al, Tg, Chol, TT4, FT4, Glucose, UA, Fecal sample