انواع آزمایش ها

این آزمایش از مهمترین آزمایش های هماتولوژی بوده که جهت بررسی کم خونی، نوع کم خونی، مغز استخوان PT, PTT, D. Dimer, CBC, Knott, Cross Match, Hg ALC, بررسی انگل های خونی همانند هموبارتونلا، تیلریا، بابزیا و غیره و نیز حضور و یا عدم حضور عفونت، بررسی پلاکت های خونی و برخی علل دیگر به کار می رود.

جهت انجام آزمایش سی بی سی باید از خون کامل لخته نشده که ماده ضد انعقاد آن EDTA (ملح K2 و یا ترجیحا K3) می باشد استفاده نمود.

سه نوع لوله موجود در بازار که حاوی EDTA  می باشند عبارتند از:

لوله های پلاستیکی با درب سبز (ایرانی)

حداقل نیم سی سی و حداکثر یک الی دو سی سی خون باید در لوله ریخت. ریختن بیشتر خون در لوله سبب انعقاد خون می گردد.

لوله های پلاستیکی با درب بنفش (وارداتی)

در طب انسانی مخصوص اطفال می باشند. حداکثر نیم سی سی خون باید در لوله ریخت. این لوله ها برای حیواناتی که به سختی خون می دهند و خون زیادی نمی توان از آنها گرفت بسیار ایده آل است.

لوله های پلاستیکی خلا با درب بنفش (وارداتی)

حداقل نیم سی سی و حداکثر دو سی سی خون باید در لوله ریخته شود. در صورت داشتن سوزن های دو طرفه می توان به طور مستقیم و بدون استفاده از سرنگ از بیماران خون گرفت.

نکته۱: پس از خون گیری باید سر سرنگ را جدا نمود و در حالتی که نوک سرنگ به بدنه لوله تکیه دارد، آرام خون به داخل لوله تخلیه شود. سپس درب لوله گذاشته شود و لوله حدود ده بار به آرامی سر و ته گردد تا از ایجاد لخته جلوگیری شود. در صورت ایجاد لخته هر چند کوچک نمونه گیری باید تکرار گردد.

نکته ۲: در صورت نیاز به اندازه گیری فیبرینوژن، به عنوان پروتئین فاز حاد، حداقل به دو سی سی خون حاوی EDTA  نیاز است.

نکته ۳: از خون حاویEDTA  می توان برای انجام تست های رپید، تست نات برای کرم قلب، و برخی آزمایش های بیوشیمیایی و هورمونی نیز استفاده نمود. در این صورت بسته به نوع آزمایش باید خون بیشتری اخذ نمود. (لطفا جهت انجام این مورد با آزمایشگاه هماهنگ شود)

نکته ۴: در موارد مشکوک به عفونت و نئوپلاسم توصیه می شود علاوه بر CBC جهت بررسی بیشتر CRP, Fibrinogen و ESR  نیز بررسی شوند. جهت اندازه گیری فیبرینوژن خون حاوی EDTA، جهت اندازه گیری CRP خون لخته و جهت اندازه گیری ESR  به خون حاوی سیترات سدیم نیاز می باشد. در مورد لوله های حاوی سیترات سدیم که برخی از آنها برای PT, PTT و برخی برای ESR  استفاده می شوند، خون دقیقا باید تا قسمتی که بر روی لوله علامت خورده پر شود و کمتر یا بیشتر از حد مشخص شده، نباشد.

سرولوژی:

AST, ALT, ALP, GGT, Urea/Bun, Creatinine, CDH, Total Protein, Albumin, Globulin, Fibrinogen, CPB, Glucose, TG, Cholesterol, Calcium, Phosphorous, Iron, Amylase, Lipase, Uric Acid, Zinc, B12, Vit D, Folic Acid, Protein Electrophoretic, CSG Analysis, Total Bili, Direct Bili, Selenium, Lactate, Synovial Analysis, Feline Parva Virus, Canine Parva Virus, FeLV, FIV, Distemper, Toxoplasmosis, Leishmania, electrolyte (Na,k,cl)

جهت انجام آزمایش های سرولوژی باید از لوله های فاقد ماده ضد انعقاد استفاده نمود تا خون لخته شود. در برخی از انواع لوله های مخصوص جهت ایجاد لخته و جدا نمودن سرم داخل لوله فعال کننده های لخته و ژل قرار می گیرد.

هورمونی – دارو:

Feline Total T4, Feline Free T4, PTH, Progesterone, Serum Cortisol, Urine cortisol

Canine Total T4, Canine Free T4, Testosterone, Phenobarbital, Troponin

آنالیز ادرار:

آنالیز کامل ادرار (بیوشیمیایی – فیزیکی – رسوب)

کشت ادرار و آنتی بیوگرام

سنگ ادرار

Urine Cortisol / Urine Cr (UCCR)

الکتروفورز (Pr)های ادرار

Urine GCT/CR    Urine Pr/Cr

ادرار باید در ظروف استریل مخصوص ادرار جمع آوری شود و در کنار یخ به آزمایشگاه ارسال گردد. زمان ایده آل برای ارسال نمونه به آزمایشگاه نیم ساعت بوده ولی تا سه ساعت نیز قابل قبول است.

جهت بررسی برخی عوامل عفونی با انجام روش های مولکولی (PCR) اقدام به بررسی حضور عوامل عفونی در خون می شود. برای این مورد نیازمند ۱cc خون کامل حاوی EDTA می باشد.

Feline Coronavirus (FIP)

Toxo Plasma

Distemper

Heart Worm Disease

FeLV, FIV

تعیین جنسیت پرنده

جهت تعیین جنسیت پرنده چند عدد پر (حداقل سه عدد) از ریشه کنده شده و به آزمایشگاه ارسال گردد.

۱ – بررسی درماتوفیت های جلدی و جرب های جلدی

۲ – بررسی سایتولوژی از نمونه های زخم و توده های جلدی

از ناحیه مشکوک و نیز از اطراف نواحی حاوی ضایعه که در مجاورت ناحیه سالم می باشند، Deep Skin Scrapping  کرده و نیز تعدادی مو با ریشه کنده شود. سپس تمام ترشحات، پوسته ها، شوره و موهای جدا شده و تراشیده شده  داخل پتریدیش و یا داخل یک پاکت کاغذی تمیز و خشک ریخته شده و به آزمایشگاه ارسال گردد.

۳ – سایتولوژی گوش

 – در صورتی که ترشحات آبکی باشند، با سوآپ کمی از ترشحات را برداشته و بر روی یک لام تمیز سوآپ غلتانده گردد. سوآپ به همراه لام به آزمایشگاه ارسال گردد.

 – در صورتی که از گوش قطعات جامد قهوه ای رنگ خارج گردد، باید تمام ترشحات خارج شده را بر روی یک پتریدیش و یا کاغذ تمیز منتقل نمود. در این حال توصیه می شود همانند روش قبل یک سوآپ و لام نیز تهیه گردد. سپس تمام نمونه ها به آزمایشگاه ارسال گردد.

۴ – سایتولوژی مدفوع (آزمایش سیتم و EPG در دام بزرگ)

سوآپ تمیز به مدفوع تازه آغشته شود و سپس بر روی یک عدد لام تمیز غلتانده گردد. لام به همراه سوآپ به آزمایشگاه ارسال گردد. به دلیل مسایل بهداشتی تا اطلاع ثانوی آزمایش شناوری مدفوع انجام نمی شود.

۵ – سایتولوژی واژن (واژنیت – تعیین سیکل فحلی)

جهت تعیین سیکل فحلی و یا واژنیت، یک عدد سوآپ تمیز به صورت کرانیودورسال وارد واژن شده  و پس از جمع آوری ترشحات بر روی یک لام تمیز غلتانده می شود. لام به همراه سوآپ به آزمایشگاه ارسال گردد. در این حال فرستادن اطلاعات جنسی بیمار از قبیل آخرین سیکل فحلی، آخرین جفت گیری، سابقه OHE و غیره الزامی است.

۶ – آنالیز مایعات شکمی

۷ – آنالیز مایعات شکمی جهت بررسی FIP

۸ – پاتولوژی

کشت قارچ

کشت مدفوع

سوآپ تمیز به مدفوع تازه آغشته شود و سپس بر روی یک عدد لام تمیز غلتانده گردد. لام به همراه سوآپ به آزمایشگاه ارسال گردد. به دلیل مسایل بهداشتی تا اطلاع ثانوی آزمایش شناوری مدفوع انجام نمی شود.

کشت ترشحات زخم و آنتی بیوگرام

کشت ترشحات

کشت خون

جهت انجام سایر آزمایش ها و نیز آزمایش های تخصصی همانند الکتروفورز پروتئین های سرم، FNA و بیوپسی، آزمایش های انعقادی، گازهای خونی و غیره لطفا با آزمایشگاه هماهنگ گردد.

هماتولوژی و انعقادی

این آزمایش از مهمترین آزمایش های هماتولوژی بوده که جهت بررسی کم خونی، نوع کم خونی، مغز استخوان PT, PTT, D. Dimer, CBC, Knott, Cross Match, Hg ALC, بررسی انگل های خونی همانند هموبارتونلا، تیلریا، بابزیا و غیره و نیز حضور و یا عدم حضور عفونت، بررسی پلاکت های خونی و برخی علل دیگر به کار می رود.

جهت انجام آزمایش سی بی سی باید از خون کامل لخته نشده که ماده ضد انعقاد آن EDTA (ملح K2 و یا ترجیحا K3) می باشد استفاده نمود.

سه نوع لوله موجود در بازار که حاوی EDTA  می باشند عبارتند از:

لوله های پلاستیکی با درب سبز (ایرانی)

حداقل نیم سی سی و حداکثر یک الی دو سی سی خون باید در لوله ریخت. ریختن بیشتر خون در لوله سبب انعقاد خون می گردد.

لوله های پلاستیکی با درب بنفش (وارداتی)

در طب انسانی مخصوص اطفال می باشند. حداکثر نیم سی سی خون باید در لوله ریخت. این لوله ها برای حیواناتی که به سختی خون می دهند و خون زیادی نمی توان از آنها گرفت بسیار ایده آل است.

لوله های پلاستیکی خلا با درب بنفش (وارداتی)

حداقل نیم سی سی و حداکثر دو سی سی خون باید در لوله ریخته شود. در صورت داشتن سوزن های دو طرفه می توان به طور مستقیم و بدون استفاده از سرنگ از بیماران خون گرفت.

نکته۱: پس از خون گیری باید سر سرنگ را جدا نمود و در حالتی که نوک سرنگ به بدنه لوله تکیه دارد، آرام خون به داخل لوله تخلیه شود. سپس درب لوله گذاشته شود و لوله حدود ده بار به آرامی سر و ته گردد تا از ایجاد لخته جلوگیری شود. در صورت ایجاد لخته هر چند کوچک نمونه گیری باید تکرار گردد.

نکته ۲: در صورت نیاز به اندازه گیری فیبرینوژن، به عنوان پروتئین فاز حاد، حداقل به دو سی سی خون حاوی EDTA  نیاز است.

نکته ۳: از خون حاویEDTA  می توان برای انجام تست های رپید، تست نات برای کرم قلب، و برخی آزمایش های بیوشیمیایی و هورمونی نیز استفاده نمود. در این صورت بسته به نوع آزمایش باید خون بیشتری اخذ نمود. (لطفا جهت انجام این مورد با آزمایشگاه هماهنگ شود)

نکته ۴: در موارد مشکوک به عفونت و نئوپلاسم توصیه می شود علاوه بر CBC جهت بررسی بیشتر CRP, Fibrinogen و ESR  نیز بررسی شوند. جهت اندازه گیری فیبرینوژن خون حاوی EDTA، جهت اندازه گیری CRP خون لخته و جهت اندازه گیری ESR  به خون حاوی سیترات سدیم نیاز می باشد. در مورد لوله های حاوی سیترات سدیم که برخی از آنها برای PT, PTT و برخی برای ESR  استفاده می شوند، خون دقیقا باید تا قسمتی که بر روی لوله علامت خورده پر شود و کمتر یا بیشتر از حد مشخص شده، نباشد.

سرولوژی، هورمونی و آنالیز ادرار

سرولوژی:

AST, ALT, ALP, GGT, Urea/Bun, Creatinine, CDH, Total Protein, Albumin, Globulin, Fibrinogen, CPB, Glucose, TG, Cholesterol, Calcium, Phosphorous, Iron, Amylase, Lipase, Uric Acid, Zinc, B12, Vit D, Folic Acid, Protein Electrophoretic, CSG Analysis, Total Bili, Direct Bili, Selenium, Lactate, Synovial Analysis, Feline Parva Virus, Canine Parva Virus, FeLV, FIV, Distemper, Toxoplasmosis, Leishmania, electrolyte (Na,k,cl)

جهت انجام آزمایش های سرولوژی باید از لوله های فاقد ماده ضد انعقاد استفاده نمود تا خون لخته شود. در برخی از انواع لوله های مخصوص جهت ایجاد لخته و جدا نمودن سرم داخل لوله فعال کننده های لخته و ژل قرار می گیرد.

هورمونی – دارو:

Feline Total T4, Feline Free T4, PTH, Progesterone, Serum Cortisol, Urine cortisol

Canine Total T4, Canine Free T4, Testosterone, Phenobarbital, Troponin

آنالیز ادرار:

آنالیز کامل ادرار (بیوشیمیایی – فیزیکی – رسوب)

کشت ادرار و آنتی بیوگرام

سنگ ادرار

Urine Cortisol / Urine Cr (UCCR)

الکتروفورز (Pr)های ادرار

Urine GCT/CR    Urine Pr/Cr

ادرار باید در ظروف استریل مخصوص ادرار جمع آوری شود و در کنار یخ به آزمایشگاه ارسال گردد. زمان ایده آل برای ارسال نمونه به آزمایشگاه نیم ساعت بوده ولی تا سه ساعت نیز قابل قبول است.

مولکولی

جهت بررسی برخی عوامل عفونی با انجام روش های مولکولی (PCR) اقدام به بررسی حضور عوامل عفونی در خون می شود. برای این مورد نیازمند ۱cc خون کامل حاوی EDTA می باشد.

Feline Coronavirus (FIP)

Toxo Plasma

Distemper

Heart Worm Disease

FeLV, FIV

تعیین جنسیت پرنده

جهت تعیین جنسیت پرنده چند عدد پر (حداقل سه عدد) از ریشه کنده شده و به آزمایشگاه ارسال گردد.

سایتولوژی و پاتولوژی

۱ – بررسی درماتوفیت های جلدی و جرب های جلدی

۲ – بررسی سایتولوژی از نمونه های زخم و توده های جلدی

از ناحیه مشکوک و نیز از اطراف نواحی حاوی ضایعه که در مجاورت ناحیه سالم می باشند، Deep Skin Scrapping  کرده و نیز تعدادی مو با ریشه کنده شود. سپس تمام ترشحات، پوسته ها، شوره و موهای جدا شده و تراشیده شده  داخل پتریدیش و یا داخل یک پاکت کاغذی تمیز و خشک ریخته شده و به آزمایشگاه ارسال گردد.

۳ – سایتولوژی گوش

 – در صورتی که ترشحات آبکی باشند، با سوآپ کمی از ترشحات را برداشته و بر روی یک لام تمیز سوآپ غلتانده گردد. سوآپ به همراه لام به آزمایشگاه ارسال گردد.

 – در صورتی که از گوش قطعات جامد قهوه ای رنگ خارج گردد، باید تمام ترشحات خارج شده را بر روی یک پتریدیش و یا کاغذ تمیز منتقل نمود. در این حال توصیه می شود همانند روش قبل یک سوآپ و لام نیز تهیه گردد. سپس تمام نمونه ها به آزمایشگاه ارسال گردد.

۴ – سایتولوژی مدفوع (آزمایش سیتم و EPG در دام بزرگ)

سوآپ تمیز به مدفوع تازه آغشته شود و سپس بر روی یک عدد لام تمیز غلتانده گردد. لام به همراه سوآپ به آزمایشگاه ارسال گردد. به دلیل مسایل بهداشتی تا اطلاع ثانوی آزمایش شناوری مدفوع انجام نمی شود.

۵ – سایتولوژی واژن (واژنیت – تعیین سیکل فحلی)

جهت تعیین سیکل فحلی و یا واژنیت، یک عدد سوآپ تمیز به صورت کرانیودورسال وارد واژن شده  و پس از جمع آوری ترشحات بر روی یک لام تمیز غلتانده می شود. لام به همراه سوآپ به آزمایشگاه ارسال گردد. در این حال فرستادن اطلاعات جنسی بیمار از قبیل آخرین سیکل فحلی، آخرین جفت گیری، سابقه OHE و غیره الزامی است.

۶ – آنالیز مایعات شکمی

۷ – آنالیز مایعات شکمی جهت بررسی FIP

۸ – پاتولوژی

آزمایش های میکروبی

کشت قارچ

کشت مدفوع

سوآپ تمیز به مدفوع تازه آغشته شود و سپس بر روی یک عدد لام تمیز غلتانده گردد. لام به همراه سوآپ به آزمایشگاه ارسال گردد. به دلیل مسایل بهداشتی تا اطلاع ثانوی آزمایش شناوری مدفوع انجام نمی شود.

کشت ترشحات زخم و آنتی بیوگرام

کشت ترشحات

کشت خون

سایر آزمایش ها

جهت انجام سایر آزمایش ها و نیز آزمایش های تخصصی همانند الکتروفورز پروتئین های سرم، FNA و بیوپسی، آزمایش های انعقادی، گازهای خونی و غیره لطفا با آزمایشگاه هماهنگ گردد.

در صورت ارسال تاریخچه بیمار و علایم بیمار به طور خلاصه، آزمایشگاه قادر خواهد بود تفسیر بهتری ار نتایج را برای شما ارسال نماید.  

همچنین در صورت نیاز به انواع لوله های جمع آوری نمونه می توانید از طریق آزمایشگاه اقدام به درخواست وسایل مورد نیاز نمایید تا در اسرع وقت وسایل مورد نیاز با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب برای مرکز مربوطه تهیه گردد.