غربالگری عمومی

سگ

CBC: Complete Blood Count

چند فاکتور بیوشیمیایی

پاروا ویروس – دیستمپر

750,000 (تومان)

گربه

CBC: Complete Blood Count

چند فاکتور بیوشیمیایی

ارزیابی عفونی پن لکوپنی

550,000 (تومان)

غربالگری اختصاصی

سگ

آدنوویروس

لشمانیا

1,100,000 (تومان)

گربه

کرونا

Felv – FIV

هرپس

کلسی ویروس

1,430,000 (تومان)

درخواست تایید سلامت

مدیر: دکتر حمیدرضا موسویان

تلفن: 22923408-021

آدرس: محله داوودیه، میرداماد، میدان مادر، خ وزیری پور، ساختمان 707، طبقه سوم، واحد 36

    نوع درخواست تایید سلامت
    عمومیعمومی - اختصاصی

    نوع حیوان خانگی
    سگگربهپرندهدیگر حیوانات