سرپرستی سگ

نام:

نژاد:

رنگ:

جنسیت:

:

عقیم:

سایز:

واکسینه:

شناسنامه:

مکان واگذاری: /

۲۰۲۰/۱۱/۲۰ ۱۵:۵۱:۵۲
[kuteshop_slider style=”default” owl_autoplay=”true” owl_autoplayspeed=”5000″ owl_navigation_style=”nav-center” owl_loop=”true” owl_slidespeed=”2500″ owl_ls_items=”1″ owl_lg_items=”1″ owl_md_items=”1″ owl_sm_items=”1″ owl_xs_items=”1″ slider_custom_id=”kuteshop_custom_css_5f74ba9e83af7″ ovic_vc_custom_id=”ovic_vc_custom_5f74ba9e796df”]
[/kuteshop_slider]

موارد مهم قابل ذکر

وضعیت سلامتی


خصوصیات اخلاقی

داستان (نام حیوان خانگی)

شرایط واگذاری

موارد مشابه