سرپرستی از پناهگاه

نام و کد شناسایی :
نوع :
نژاد :
سن :
جنسیت :
رنگ :
تاریخ تشکیل پروفایل :

پناهگاه (سگ های)(اسم پناهگاه)

شماره تماس :
آدرس :

شرایط من

عقیم شده

واکسینه شده

شناسنامه بهداشتی دارد

بیماری خاص/عضو ناقص

مراقبت ویژه

میکروچیپ

موارد مهم قابل ذکر

اصیل
خوب با بچه ها
خوب با گربه ها
خوب با سگ ها
در خانه آموزش دیده
عکس ها به روز است
نیازهای ویژه درمانی دارد
نیازمند سرپرست کار آزموده

خصوصیات اخلاقی

.

.

.

.

.

.

داستان (نام حیوان خانگی)

.

.

.

شرایط واگذاری

.

.

.

موارد مشابه