سرپرستی آسیب دیده

کد شناسایی :
نوع :
نژاد :
نژاد مادر : نژاد پدر :
جنسیت :
رنگ :
سن :
محل فعلی :
تاریخ تشکیل پروفایل :

۲۰۱۹/۰۹/۱۳ ۱۵:۵۱:۵۲

شرایط من

عقیم شده

واکسینه شده

شناسنامه بهداشتی دارد

بیماری خاص/عضو ناقص

مراقبت ویژه

میکروچیپ

موارد مهم قابل ذکر

اصیل
خوب با بچه ها
خوب با گربه ها
خوب با سگ ها
در خانه آموزش دیده
عکس ها به روز است
نیازهای ویژه درمانی دارد
نیازمند سرپرست کار آزموده

خصوصیات اخلاقی

.

.

.

.

.

.

داستان (نام حیوان خانگی)

.

.

.

شرح آسیب

.

.

.

موارد مشابه