سرپرستی زوج

کد شناسایی زوج اول :
نام :
نوع :
نژاد :
سن :
جنسیت :
عقیم :
رنگ :

شرایط زوج اول

واکسینه

شناسنامه بهداشتی

بیماری خاص/عضو ناقص

مراقبت ویژه

میکروچیپ

موارد مهم قابل ذکر

اصیل
خوب با بچه ها
خوب با گربه ها
خوب با سگ ها
در خانه آموزش دیده
عکس ها به روز است
نیازهای ویژه درمانی دارد
نیازمند سرپرست کار آزموده

خصوصیات اخلاقی زوج اول

.

.

.

.

.

.

کد شناسایی زوج دوم :
نام :
نوع :
نژاد :
سن :
جنسیت :
عقیم :
رنگ :

شرایط زوج دوم

واکسینه

شناسنامه بهداشتی

بیماری خاص/عضو ناقص

مراقبت ویژه

میکروچیپ

موارد مهم قابل ذکر

اصیل
خوب با بچه ها
خوب با گربه ها
خوب با سگ ها
در خانه آموزش دیده
عکس ها به روز است
نیازهای ویژه درمانی دارد
نیازمند سرپرست کار آزموده

خصوصیات اخلاقی زوج دوم

.

.

.

.

.

.

داستان زوج

.

.

.

.

شرایط واگذاری

.

.

.

.

محل فعلی :

تاریخ تشکیل پروفایل :

۲۰۱۹/۰۸/۳۱ ۱۱:۴۹:۲۶

موارد مشابه