رای گیری مسابقه ویدئویی گربه ها

به گربه هایی که به نظر شما بیشترین توانایی را دارا هستند، رای بدهید.