رای گیری مسابقه ویدئویی سگ ها

به سگ هایی که به نظر شما بیشترین توانایی را دارا هستند، رای بدهید.