رای گیری مسابقه تصویری دیگر حیوانات

به حیوانات خانگی که به نظر شما زیباتر هستند، رای بدهید.