رای گیری مسابقه ویدئویی دیگر حیوانات

به حیوانات خانگی که به نظر شما بیشترین توانایی را دارا هستند، رای بدهید.