علاقه مند به خانواده
123-03-03

علاقه مند به خانواده

بعضی نژادها مستقل و گوشه گیر اند، حتی اگر از بچگی توسط یک فرد بزرگ شده باشند. بعضی سگ ها صمیمانه مقید به یک فرد می شوند و نسبت به دیگران بی تفاوت اند و بقیه به تمام خانواده علاقه نشان می دهند. نژاد، تنها فاکتور میزان علاقه مندی نیست. سگ هایی که در داخل خانه با افرادی در اطراف شان بزرگ می شوند بیشتر با انسان ها صمیمی بوده و خیلی راحت تر مقید می شوند.

  • افغان هاند
  • آکیتا
  • کونهاند آمریکایی انگلیسی
  • سگ اسکیمو آمریکایی
  • پیت بول تریر آمریکایی
  • واتر اسپانیل آمریکایی
  • آپنزلر سننهاند
  • سگ کتل استرالیایی
  • شپرد استرالیایی