دوستدار سگ
123-03-03

دوستدار سگ

دوستدار سگ ها بودن و صمیمی بودن با انسان ها دو مطلب کاملاً متفاوت است. بعضی سگ ها ممکن است حمله کنند و یا برای تسلط بر سگ های دیگر، حتی اگر در مقابل انسان ها کفش دوزک باشند، تلاش کنند. دیگر سگ ها ترجیح می دهند بازی کنند تا دعوا و بعضی دیگر دم تکان می دهند و فرار می کنند. نژاد تنها فاکتور نیست، سگ هایی که با خواهر و برادر و همچنین مادر خود تا حداقل سن ۶ تا ۸ هفتگی زندگی می کنند و آن هایی که در دوران بچگی زمان زیادی را صرف بازی کردن با دیگر سگ ها کرده اند، بیشترین مهارت های اجتماعی مربوط به سگ ها را دارند.

  • سگ اسکیمو آمریکایی
  • فاکسهاند آمریکایی
  • شپرد استرالیایی
  • باست هاند
  • بیگل
  • بیردد کالی
  • شیپ داگ بلژیکی
  • کونهاند مشکی و برنزه
  • بلادهاند