پتانسیل آبریزش دهان
123-03-03

پتانسیل آبریزش دهان

سگ های مستعد آبریزش دهان ممکن است وقتی برای سلام کردن می آیند دست شما را با خطی از آب دهان مزین کنند و لکه های بزرگ و مرطوبی روی لباس شما باقی بگذارند. اگر برای خلق و خوی شما آب دهان مسئله ای نیست که هیچ ولی اگر در قید و بند تمیزی هستید ممکن است بخواهید سگی با میزان کمتری از آب ریزش را در میان جمع سگ های دارای این خصلت انتخاب کنید.

  • افغان هاند
  • اردیل تریر
  • مالاموت آلاسکایی
  • کونهاند آمریکایی انگلیسی
  • سگ اسکیمو آمریکایی
  • فاکسهاند آمریکایی
  • پیت بول تریر آمریکایی
  • واتر اسپانیل آمریکایی
  • آپنزلر سننهاند