راحتی در آموزش
123-03-03

راحتی در آموزش

سگ هایی که به راحتی آموزش می پذیرند خیلی سریع در شکل گیری ارتباط بین فرمان (مانند کلمه بشین)، عمل (نشستن) و عاقبت آن (گرفتن تشویقی) تبهر پیدا می کنند. دیگر سگ ها به زمان بیشتر، صبر و تکرار در زمان تمرین کردن نیاز دارند. خیلی از نژادها با هوش اند ولی در زمان تمرین کردن به خاطر داشتن خوی “چه فایده ای برای من دارد” در هر موردی می بایست از جایزه و بازی ها برای آموختن پیروی از درخواست شما استفاده کنید.

  • کونهاند آمریکایی انگلیسی
  • سگ اسکیمو آمریکایی
  • سگ کتل استرالیایی
  • شپرد استرالیایی
  • بیردد کالی
  • مالینوا بلژیکی
  • شیپ داگ بلژیکی
  • ترورِن بلژیکی
  • بیشاون فریزی