درجه حساسیت
123-03-03

درجه حساسیت

بعضی سگ ها اجازه می دهند به شدت آن ها را مجازات کنید در حالی که دیگر سگ ها حتی احساسات شما را جریحه دار می کنند. سگ های با حساسیت کمتر که با صفات “آسان گیر”، “سازگار”، “انعطاف پذیر”و “حتی پوست کلفت” هم شناخته می شوند، بهتر می توانند خانه شلوغ و آشفته، صاحبان با صدای بلند و یا حتی بیشتر سمج و یا برنامه روزانه تغییر پذیر یا ناسازگار را تحمل کنند. اگر شما بچه ای کوچک، تعداد زیادی مهمانی شبانه، یک تمرین گروهی موسیقی در زیرزمین و یا حتی هدایت یک زندگی پرتکاپو را عهده دار هستید به سراغ سگ های با حساسیت کمتر بروید.

  • افغان هاند
  • آکیتا
  • کونهاند آمریکایی انگلیسی
  • واتر اسپانیل آمریکایی
  • شپرد استرالیایی
  • مالینوا بلژیکی
  • شیپ داگ بلژیکی
  • ترورِن بلژیکی
  • برگر پیکارد