تمایل به پارس کردن و زوزه
123-03-03

تمایل به پارس کردن و زوزه

بعضی از نژادها نسبت به دیگر نژادها ساکت هستند. وقتی یک نژاد انتخاب می کنید درباره چگونگی تولید اصوات با پارس کردن و زوزه کشیدن و تعداد دفعات آن فکر کنید. اگر شما یک سگ شکاری را در نظر دارید باید بفهمید که تن موسیقایی آن مطلوب است یا دیوانه کننده و اگر یک سگ نگهبان می خواهید و در شهری پر از افراد غریبه و مشکوک زندگی می کنید، به یک آژیر دائمی نیاز دارید! همچنین لازم است به این مسائل که آیا در منطقه ی زندگی شما محدودیت های ایجاد صدا وجود دارد و یا همسایگانی در نزدیکی شما زندگی می کنند نیز توجه کنید.

  • آکیتا
  • مالاموت آلاسکایی
  • کونهاند آمریکایی انگلیسی
  • فاکسهاند آمریکایی
  • آپنزلر سننهاند
  • تریر استرالیایی
  • بیگل
  • ترورِن بلژیکی
  • کونهاند مشکی و برنزه