تحمل آب و هوای گرم
123-03-03

تحمل آب و هوای گرم

سگ های دارای پوشش ضخیم و متراکم، در مقابل گرمای بیش از اندازه آسیب پذیر می باشند. بنابراین نژادهایی با پوزه های کوتاه مانند بولداگ ها یا پاگ ها از آن جایی که نمی توانند به کمک نفس نفس زدن خودشان را خنک کنند، در این دسته قرار می گیرند. اگر شما یک نژاد حساس به گرما می خواهید، باید در روزهای گرم یا شرجی با شما در خانه بماند و آن ها به مراقبت بیشتری در زمان تمرین در گرما نیاز خواهند داشت.

  • افغان هاند
  • آزاواخ
  • سگ کنعان
  • گری هاند
  • ساسکس اسپانیل
  • فرو هاند