گربه علاقه مند به خانواده
123-03-03

علاقه مند به خانواده

بعضی از نژادهای گربه معمولاً مستقل و گوشه گیر هستند حتی اگر آن ها از بچگی توسط یک فرد بزرگ شده باشند. بعضی دیگر صمیمانه مقید به یک فرد می شوند و نسبت به دیگران بی تفاوتند و بقیه به تمام خانواده علاقه نشان می دهند. نژاد تنها فاکتور میزان علاقه مندی نیست. گربه هایی که داخل خانه با افرادی در اطراف شان بزرگ می شوند بیشتر با انسان ها صمیمی بوده و خیلی راحت تر مقید می شوند.

  • کرل آمریکایی
  • بنگال
  • برمه ای
  • برمیز
  • مو کوتاه کالرپوینت
  • کرنیش رکس
  • سیمریک
  • دِون رکس
  • ماعو مصری