گربه هوش
123-03-03

هوش

بعضی نژادهای گربه شایع است که از دیگر نژادها با هوش تر هستند، اما تمامی گربه ها اگر از انگیزه روحی لازم محروم باشند، خود را مشغول خواهند کرد (که مطلوب شما نیست). اسباب بازی های تعاملی گربه ها راه خوبی برای تمرین ذهنی است و آن ها را از شیطنت دور نگه می دارد.

  • حبشی
  • بنگال
  • برمیز
  • مو کوتاه اروپایی
  • ساوانا
  • سیامی
  • سنگاپوری
  • کفش برفی
  • سومالی