گربه دوستدار کودکان
123-03-03

دوستدار کودکان

پرطاقت بودن در مقابل بچه ها و قوی بودن تا حدی که بتوانند زیاده روی بچه ها در بغل کردن و وارد آوردن ضربه را تحمل کنند و داشتن خوی بی تفاوت در قبال دویدن و جیغ کشیدن کودکان، ویژگی هایی هستند که یک گربه را دوستدار کودکان می کند. رتبه بندی ما عمومی است و تضمینی برای رفتار یک نژاد یا به طور مستقل یک گربه وجود ندارد. گربه ها از هر نژادی می توانند بر اساس تجربیات قبلی و یا شخصیت خود، با بچه ها خوب باشند.

  • حبشی
  • بنگال
  • برمه ای
  • برمیز
  • کرنیش رکس
  • دِون رکس
  • مو کوتاه اروپایی
  • بابتیل ژاپنی
  • مین کوون