گربه مهربان با حیوانات خانگی
123-03-03

مهربان با حیوانات خانگی

مهربان بودن با حیوانات خانگی دیگر و مهربان بودن با انسان ها دو مطلب کاملاً متفاوت هستند. بعضی از گربه ها نسبت به بقیه، حضور حیوانات خانگی را در خانه، بیشتر پذیرا هستند.

  • حبشی
  • بنگال
  • برمه ای
  • شارتروکس
  • کرنیش رکس
  • مو کوتاه اروپایی
  • بابتیل ژاپنی
  • مین کوون
  • راگا مافین