گربه تمایل به ایجاد اصوات
123-03-03

تمایل به ایجاد اصوات

بعضی از نژادها نسبت به دیگر نژادها ساکت هستند. وقتی یک نژاد را انتخاب می کنید درباره چگونگی تولید اصوات و تعداد دفعات آن فکر کنید. اگر “گفت و گوی” دائم شما را دیوانه می کند، بچه گربه ای در نظر بگیرید که علاقه ای به صحبت ندارد.

  • کرل آمریکایی
  • شارتروکس
  • اگزاتیک
  • کورت
  • لاپرم
  • سنگاپوری