لیست اسامی رنگ های گربه
  • مشکی - سفید (تاکسیدو)
  • کالیکو
  • راه راه ببری
  • سفید