بیمارستان نوید (M03021)

بیمارستان شبانه روزی ققنوس (M03015)

کلینیک تخصصی ویستا (M03017)

ققنوس (P03016)

آزمایشگاه پلاسما (M03013)

نیک (P03015)

نوید (P03014)

ویستا (P03013)

کلینیک پرشا (M03016)

پرشا (p03011)