بیمارستان نوید (M03021)

بیمارستان شبانه روزی ققنوس (M03015)

کلینیک پرشا (M03016)

کلینیک اکسیر (M03012)

کلینیک دکتر افروزی (M03007)

بیمارستان شبانه روزی پیمان (M03001)

کلینیک پرشین لند (M06006)

کلینیک پرشین پت (M03004)