بیمارستان نوید (M03021)

بیمارستان شبانه روزی ققنوس (M03015)

کلینیک تخصصی ویستا (M03017)

کلینیک دریا (M03018)

کلینیک پرشا (M03016)

کلینیک دکتر افروزی (M03007)

بیمارستان شبانه روزی پیمان (M03001)

کلینیک پرشین لند (M06006)

کلینیک پرشین پت (M03004)