باکس ، کیف حمل ، قفس و مسافرت گربه

دسته بندی کالای پت شاپ ها

باکس، کیف حمل

مانند : مورد تأیید ایرلاین، ساک، بغلی، حمل بر شانه، آغوشی و کوله پشتی

مانند : فیلتر باکس، تشک داخلی باکس

مسافرت

قفس

نام پت شاپ (P1000)

نام پت شاپ (P1000)

نام پت شاپ (P1000)

نام پت شاپ (P1000)

نام پت شاپ (P1000)

بر اساس تنوع برند