تمیز و آراسته کردن سگ بزرگ – اصلاح با طراحی اختصاصی