تمیز و آراسته کردن سگ متوسط – بیرون کشیدن موهای مرده