تمیز و آراسته کردن سگ متوسط – بیرون کشیدن موهای مرده

تهران

بیمارستان پیمان (دوشنبه و چهارشنبه)

نام گرومر: خانم تند قدم