تمیز و آراسته کردن سگ کوچک – بیرون کشیدن موهای مرده