تمیز و آراسته کردن سگ بزرگ – بیرون کشیدن موهای مرده