تمیز و آراسته کردن سگ متوسط – اصلاح با قیچی

تهران