تمیز و آراسته کردن سگ متوسط – تخلیه کیسه مقعدی

تهران