تمیز و آراسته کردن سگ کوچک – اصلاح با قیچی

تهران

بیمارستان پیمان (دوشنبه و چهارشنبه)

نام گرومر: خانم تند قدم